Institut Milosrdných sester svatého Kříže

Historie

Fotoilustrace

Kdo jsme?

Jsme řeholnice klášterního třetího řádu sv. Františka z Assisi.

Odkud pocházíme?

Institut vznikl roku 1856ve švýcarsku usílím kněze – kapucína Theodosia Florentiniho a spoluzakladatelky Matky M. Terezie Schererové. Tehdejší švýcarské poměry se vyznačovaly hlubokou materiální a mravní bídou. První sestry začaly proto působit na obecních školách, v chudobincích a v prvních veřejných nemocnicích. V současné době působí náš řádv deseti zemích Evropy, v Indii, na Thaiwanu, v Ugandě, USA a Brazílii a má kolem 5000 sester.

Jaké je naše Charisma?

Kříž, který neseme ve znaku, není pro nás pouhým symbolem utrpení. Řeholní křížek, který nosíme, vypovídá o Kristově velikonočním vítězství nad smrtí. Vírou ve výkupný smysl utrpení chceme být blízko všem, kdo trpí a pomáhat jim. Mariánská úcta má v našem duchovním životě pevné místo. Snažíme se jako Maria naslouchat čistým srdcem Božímu Slovu,sloužit Bohu ve svých bližních a vytrvat i pod křížem.

Něco o naší spiritualitě.

Náš duchovní život má etapy uvádějící do života společenství: KANDIDATURU a  POSTULÁT. Dvouletý NOVICIÁT, který na ně navazuje, pomáhá začínajícím sestrám, které nosí již řeholní oděv a obdrží nové jméno, v prostředí modlitby a práce prověřit, zda jejich místo je skutečně v našem společenství. Formace nových členů noviciátem vrcholí. Po jeho ukončení mohou již složit řeholní sliby čistoty, chudoby a poslušnosti, zavazující na tři roky. Do přijetí celoživotního závazku absolvují sestry JUNIORÁT trvající 5-7 let. Životními sliby nepřestává celoživotní formace k duchovní i lidské zralosti osoby. Usilujeme prohloubit spojení s Bohem i svědectví víry ve službě lidem. Vědomě se připravujeme i na stáří a důstojný konec lidského života.

Kde působí sestry svatého Kříže?

Původně početné společenství s rozmanitým apoštolátem ve školách, nemocnicích, studentských penzionátech nebo v domovech pro staré lidi, na farách a při poutních kostelích je neblahým působením předchozího totalitního režimu oproti poválečnému období více než čtyřikrát menší. Nenárokujeme si obnovit své působení v celé šíři, chceme být v naší době s jejími potřebami a jinými formami lidské bídy kvasem, který působí na růstu dobra ve společnosti. Několik našich sester pracuje v pražské nemocnici Na Františku, v církevní střední škole sv. Anežky České v Odrách nebo v církevní základní škole v Kroměříži. Ve farnostech se zčásti podílíme na vyučování náboženství. Tuto činnost vykonává asi desetina sester, ostatní zajišťují běžný chod kláštera, ošetřování nemocných nebo domácími pracemi v Choryni u Valašského Meziříčí nebo v provinčním domě v Kroměříži (zde nabízíme možnost víkendové duchovní obnovy pro děvčata).

Kontaktní adresy:

Sr. Františka Šmajstrlová

Koperníkova 1446

767 01 Kroměříž

Tel. 573 342 749

E-mail: ch.domov.km@quick.cz